Incasseren - Wat is een automatische incasso | Rechtsbundel

Incasseren

Je incasseert maandelijks bij een debiteur een bepaald bedrag. De debiteur gaat failliet, waardoor de bank het geïncasseerde bedrag storneert. Of de debiteur wilt of kan zijn betalingsverplichting om wat voor reden dan ook niet nakomen. Wat moet je nu doen? In geval van een faillissement kun je een vordering indienen bij de curator, maar zijn er niet nog meer mogelijkheden? En wat doe je bij onwillige betalers?

Automatische incasso

In een organisatie wordt vaak gebruik gemaakt van automatische incasso om zo openstaande vorderingen op debiteuren te innen. Wanneer dit proces goed ingericht is, levert dit voor een bedrijf niet alleen tijdwinst op, maar ook neemt hierdoor het debiteurenrisico af. Daarnaast kan het de cashflow vergroten doordat alles betaald wordt op de afgesproken datum, zonder betalingstermijn. Je kunt pas gebruik maken van een automatische incasso nadat je een incasso overeenkomst bent aangegaan met de bank. De debiteur dient hierna jouw organisatie te machtigen voor het automatisch incasseren van bedragen van zijn of haar bankrekening. Vooral bij een groeiend aantal abonnement diensten, biedt de automatische incasso een veelvoorkomende oplossing voor de hoeveelheid tijd en de problemen die het betalingsverkeer met zich mee kunnen brengen. Rechtsbundel biedt verschillende diensten aan, waaronder de advisering over en uitbesteding van incasso’s.

Stornering

Het storneringsrecht geeft de debiteur en zijn bank de mogelijkheid om binnen een bepaalde periode het geïncasseerde bedrag terug te boeken. Doorgaans wordt hiervoor gekozen als het bedrag onterecht is geïncasseerd of als er geen volmacht tot automatische incasso is verstrekt. De bank hecht belang aan deze storneringsbevoegdheid, omdat zij ervoor waakt dat de betalingsruimte van de debiteur niet overschreden wordt. Bepalingen omtrent stornering worden dan ook in incasso overeenkomsten en de bijbehorende algemene voorwaarden opgenomen.

Storneringsbevoegdheid van de bank

Doorgaans zal het automatisch incasseren van bedragen zonder veel problemen verlopen. Een vervelende situatie kan zich echter voordoen wanneer een debiteur na ontvangst van het geïncasseerde bedrag failliet gaat.

De bank heeft een ruime bevoegdheid tot stornering en deze blijft zelfs gelden voor enige tijd nadat het geïncasseerde bedrag op je bankrekening is bijgeschreven. In deze situatie lijkt het erop alsof je niets anders kan doen dan een vordering in te dienen bij de curator. De bank heeft echter geen onbeperkte vrijheid tot stornering. Wanneer de bank gebruik maakt van haar storneringsbevoegdheid is het van belang na te gaan op welke grond de bank dit doet. Door het crediteren van dit bedrag bevoordeelt de bank zich en benadeelt zij jou als crediteur. De bank mag haar storneringsbevoegdheid niet uitoefenen wanneer er geen sprake is van een overschrijding van kredietruimte van de desbetreffende debiteur. Doet de bank dit wel, dan handelt zij vanuit eigenbelang en maakt zij misbruik van haar contractuele storneringsbevoegdheid.

Tip: indien een bank een ongeoorloofde stornering verricht kan het lonen om in een dergelijk geval de bank aan te spreken op haar handelswijze en het gestorneerd bedrag terug te vorderen.

Mocht je problemen ondervinden met storneringen? Dan kunnen wij jou bijstaan tijdens deze complexe procedure. Ook bij het opstellen van een sommatie kunnen wij jou begeleiden.

Behoefte aan ondersteuning?

Meld je aan voor onze Rechtsbundel nieuwsbrief!